กระเหรี่ยงคอยาว

ชนเผ่าที่อพยพมาจากป่าลึกในเขตประเทศพม่า จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ได้อาศัยอยู่ในเขตแม่ฮ่องสอนมาตั้งแต่ปี 2528 ปัจจุบันอาศัยอยู่ในค่ายผู้อพยพ 3 หมู่บ้าน คือ บ้านปูแกง บ้านห้วยเสือเฒ่า และบ้านในสอย กระเหรี่ยง หรือ คาเรน [Karen] เป็นกลุ่นชนเผ่ากลุ่มใหญ่ในเขตพม่า และยังสามารถจำแนกออกเป็นสายพันธุ์ย่อยกว่า 10 กลุ่ม

กระเหรี่ยงคอยาว หรือ ปาด็อง เป็นสายพันธุ์ย่อย ในกลุ่มชนชาวกระเหรี่ยง มีภาษา การดำรงชีวิตและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง รวมทั้งตำนานและประวัติเรื่องการใส่ห่วงคอ ในวันนี้สถานภาพทางสังคม ของกระเหรี่ยงคอยาวยังไม่ชัดเจน แม้จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และถือได้ว่าเป็นเครื่องหมาย ในการท่องเที่ยวที่สำคัญของแม่ฮ่องสอน

การเดินทาง นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยงได้ 3 หมู่บ้าน คือ

1. บ้านปูแกง หรือบ้านน้ำเพียงดิน เดินทางโดยทางเรือ โดยเริ่มต้นลงเรือที่บ้านห้วยเดื่อ ใช้เวลาล่องเรือไปกลับประมาณ 1 ชม. ระหว่างทางเพลินเพลิดกับทิวทัศน์ ที่สวยงามตามลำน้ำปาย

2. บ้านห้วยเสือเฒ่า เดินทางด้วยทางรถยนต์ ออกจากเมืองไปทางเรือนประทับท่าโป่งแดง ลัดเลาะไปตามถนนเล็ก ๆ ผ่านแค้มป์ช้างและข้ามฝายน้ำล้น ระยะทาง 12 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

3. บ้านในสอย เดินทางด้วยทางรถยนต์ เส้นทางค่อนข้างซับซ้อน ระยะทางประมาณ 25 กม. ใช้เวลาประมาณ 50 นาที ระยะทาง 2 กม. สุดท้ายเป็นถนนลูกรัง ไม่แนะนำรถยนต์ขนาดเล็ก

*