บ้านห้วยกุ้ง CBT Community Based Tourism

ชุมชนชาวกระเหรี่ยง กลุ่มเล็กที่สุดมีเพียง 8 ครอบครัว นับถือศาสนาพุทธ หมู่บ้านอยู่ในหุบเขา และริมลำน้ำแม่สะมาด ไม่มีทางรถยนต์ต้องเดินด้วยเท้าเท่านั้น ทำการเกษตรแบบไร่หมุนเวียน จับปลา ปลูกข้าวและพืชผัก ในรูปแบบวิถีชีวิตของตนเอง

ป่าโดยรอบหมู่บ้านยังคงอุดมสมบูรณ์ มีถ้ำและหน้าผา เป็นที่อยู่อาศัยของนกเหงือก แม้ว่าการเดินทางจะเป็นอุปสรรค แต่ธรรมชาติก็มอบความสวยงาม เป็นสิ่งตอบแทน ความเจริญทางด้านวัตถุไม่อาจเข้าถึง ทำให้ชุมชนเก็บตัวเงียบ อยู่ริมสายน้ำและสงบสุข

ที่พัก บ้านพักแบบโฮมเสตย์และอาหารในท้องถิ่น

กิจกรรม สัมผัสวิถีชีวิตที่พักพิงกับธรรมชาติ, เรียนรู้การทำไร่หมุนเวียนและการจับปลา, เส้นทางเดินป่าไปดูนกและน้ำตก และเส้นทางเดินป่าไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง

ติดต่อประสานงาน คุณประมวล ผู้ประสานงานชุมชน 080 678 4623 และ คุณปณต ประคองทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่าย CBT 081 289 0128

ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CBT-I [The Thailand Community Based Tourism Institute] และติดต่อท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ที่ ทัวร์เมิงไต [Tour Merng Tai]

การเดินทาง จากแม่ฮ่องสอน ใช้เส้นทาง 108 ออกจากตัวเมืองมาทาง อ.แม่สะเรียง ประมาณ 5 กม. พบทางแยกสาย บ.แม่สะกึด - บ.ห้วยตอง เลี้ยวซ้ายและตรงไป ผ่าน เฟิร์น ริมธาร รีสอร์ท จนถึงด่านป่าไม้แม่สะกึด ขึ้นดอยสูงชันและเป็นถนนลูกรังจนถึงจุดชมวิวดอยสันฟ้า

จากนั้นจะเป็นทางลงลาดชันจนถึงบ้านน้ำฮู รวมระยะทางประมาณ 20 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.5 ชม. [หมายเหตุ: เฉพาะรถปิคอัพเท่านั้น และช่วงฤดูฝนต้องใช้รถ 4 wd] แล้วจึงเริ่มเดินเท้าต่ออีก 3 ชม.