บ้านน้ำฮู CBT Community Based Tourism

ชุมชนชาวกระเหรี่ยง ขนาดเล็กที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา มีเพียง 10 ครอบครัว นับถือศาสนาคริสต์ เป็นชุมชนเก่าแก่อาศัยมานานกว่า 100 ปี

ทำการเกษตรแบบไร่หมุนเวียน ปลูกข้าวและพืชผัก ในรูปแบบวิถีชีวิตของตนเอง ใช้วิถีพึ่งพิงกับธรรมชาติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง ป่าโดยรอบหมู่บ้านยังคงอุดมสมบูรณ์ มีน้ำตกและลำธาร ซ่อนตัวระหว่างหุบเขา

บ้านน้ำฮู หรือบ้านน้ำฮูหายใจ เรียกชื่อตามลักษณะของถ้ำ ที่เป็นโพรงหรือรู ภาษาเหนือออกเสียง ร เป็น ฮ เดิมถ้ำขนาดเล็กแห่งนี้ มีน้ำไหลออกมาเป็นระยะ คล้ายกับจังหวะการหายใจ ปัจจุบัน สภาพธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป แรงดันภายใต้พิภพ ในบริเวณนี้ลดน้อยลง จึงไม่มีปรากฏการณ์ดังกล่าวให้เห็น

ที่พัก บ้านพักแบบโฮมเสตย์และอาหารในท้องถิ่น

กิจกรรม สัมผัสวิถีชีวิตที่พักพิงกับธรรมชาติ, เรียนรู้การทำไร่หมุนเวียน, สัมผัสความมหัศจรรย์ของถ้ำน้าฮูหายใจ, เส้นทางเดินป่าไปดูนกและน้ำตก และเส้นทางเดินป่าไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง

ติดต่อประสานงาน คุณประมวล ผู้ประสานงานชุมชน 080 678 4623 และ คุณปณต ประคองทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่าย CBT 081 289 0128

ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CBT-I [The Thailand Community Based Tourism Institute] และติดต่อท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ที่ ทัวร์เมิงไต [Tour Merng Tai]

การเดินทาง จากแม่ฮ่องสอน ใช้เส้นทาง 108 ออกจากตัวเมืองมาทาง อ.แม่สะเรียง ประมาณ 5 กม. พบทางแยกสาย บ.แม่สะกึด - บ.ห้วยตอง เลี้ยวซ้ายและตรงไป ผ่าน เฟิร์น ริมธาร รีสอร์ท จนถึงด่านป่าไม้แม่สะกึด ขึ้นดอยสูงชันและเป็นถนนลูกรังจนถึงจุดชมวิวดอยสันฟ้า

จากนั้นจะเป็นทางลงลาดชันจนถึงด่านตรวจป่าไม้ถ้ำน้ำฮู เลยไปอีกเล็กน้อย ต้องคอยสังเกตุจะเห็นป้ายหมู่บ้านทางซ้ายมือ รวมระยะทางประมาณ 20 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.5 ชม. [หมายเหตุ: เฉพาะรถปิคอัพเท่านั้น และช่วงฤดูฝนต้องใช้รถ 4 wd]