โทรศัพท์ที่สำคัญ

ท่องเที่ยว
ททท.แม่ฮ่องสอน 053 612 982 - 3
ตำรวจท่องเที่ยว 053 611 812 , 053 611 952 , 1155
อท.ห้วยน้ำดัง 053 471 669
อท.ออบหลวง 053 229 272
อท.น้ำตกแม่สุริน 053 612 996
สถานีตำรวจ
สภอ.เมือง 053 611 239
สภอ.ปาย 053 699 217 - 9
สภอ.ปางมะผ้า 053 617 171 - 3
สภอ.ขุนยวม 053 691 115
สภอ.แม่ลาน้อย 053 689 097 - 8
สภอ.แม่สะเรียง 053 681 309
สภอ.สบเมย 053 618 109 - 10
โรงพยาบาล
รพ.ศรีสังวาลย์ 053 611 378 , 053 611 488
รพ.อ.ปาย 053 699 211
รพ.อ.ปางมะผ้า 053 617 152 - 6
รพ.อ.ขุนยวม 053 691 017 , 053 691 128
รพ.อ.แม่ลาน้อย 053 689 060
รพ.อ.แม่สะเรียง 053 681 027, 053 681 394
รพ.อ.สบเมย 053 618 080 - 2 , 053 618 098 - 9