ทัวร์ชุมชน รวม 5 วัน 4 คืน

เชียงใหม่ - ท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านจ่าโบ และ บ้าน แม่ละนา - ถ้ำลอด - ปาย - บ้านสันติชล - วัดน้ำฮู - คอฟฟี่อินเลิฟ - สะพานประวัติศาสตร์ - ห้วยน้ำดัง - โป่งเดือดป่าแ๋ป๋ - เชียงใหม่ (พักโฮมเสตย์ 2 คืน และ อ.ปาย 1 คืน)

CODE : TK1-4D3N

โปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านจ่าโบ - มูเซอดำ และ บ้านแม่ละนา - ไทใหญ่ และส่งท้ายรายการที่ อ.ปาย พักผ่อนสบาย ๆ ก่อนเดินทางกลับ

เริ่มต้นโปรแกรมที่เชียงใหม่ เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ และเที่ยวชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตลอดการเดินทาง ในส่วนตอนบนแม่ฮ่องสอน ปาย และปางมะผ้า

วันแรก ออกเดินทางสู่ อ.ปาย อาหารกลางวันบ้านเบญจรงค์ และเดินทางต่อ ภาคบ่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านจ่าโบ เยี่ยมชมวิถีชีวิตกับกิจกรรมในชุมชน มูเซอดำ ถ้ำผีแมน อาหารค่ำและพักโฮมเสตย์

วันที่สอง เดินเท้าไปเที่ยวชมถ้ำปะการัง จุดชมวิว อาหารกลางวันแบบไทใหญ่และท่องเที่ยวชุมชนบ้านแม่ละนา เยี่ยมชมวิถีชีวิตกับกิจกรรมในชุมชน ไทใหญ่ อบสมุนไพร นวดแผนโบราณ การทอผ้า และการทำน้ำมันงา อาหารค่ำและพักโฮมเสตย์

วันที่สาม ออกเดินทางสู่ อ.ปาย ระหว่างทางเที่ยวชม ถ้ำลอด อาหารกลางวันร้าน... จากนั้นเดินทางไป อ.ปาย เที่ยวชมบ้านสันติชล วัดน้ำฮู คอฟฟี่อินเลิฟ สะพานประวัติศาสตร์ และเข้าที่พัก (ทานอาหารค่ำ และช้อปปิ้งถนนคนเดินตามอัธยาศัย)

วันที่สี่ เดินทางกลับเชียงใหม่ ระหว่างทางเที่ยวชม อท.ห้วยน้ำดัง โป่งเดือดป่าแป๋ และทานอาหารกลางวัน จบโปรแกรมส่งที่เชียงใหม่่

หมายเหตุ โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม