ดอยปุย รวม 4 วัน 3 คืน

เชียงใหม่ - ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - ถ้ำแก้วโกมล - วัดจองคำและวัดจองกลาง - ดอยปุย - วัดพระธาตุดอยกองมู - ปาย - บ้านสันติชล - วัดน้ำฮู - คอฟฟี่อินเลิฟ - สะพานประวัติศาสตร์ - ห้วยน้ำดัง - โป่งเดือดป่าแ๋ป๋ - เชียงใหม่ (พักแม่ฮ่องสอน 2 คืน และ อ.ปาย 1 คืน)

CODE : DP1-4D3N

โปรแกรมนี้มีไฮไลท์เที่ยวชมที่ ยอดดอยปุย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านห้วยฮี้ เริ่มต้นโปรแกรมที่เชียงใหม่ เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ และเที่ยวชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตลอดการเดินทางโดยรอบแม่ฮ่องสอน

วันแรก อท.ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว อาหารกลางวันร้านอินทิรา ถ้ำแก้วโกมล วัดจองคำ-วัดจองกลาง ทานอาหารค่ำร้านใบเฟิร์น และช้อปปิ้งถนนคนเดิน

วันที่สอง ตะลุยสู่ยอดดอยปุย ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยฮี้ เดินป่าเรียนรู้พรรณไม้และการอนุรักษ์กล้วยไม้่ อาหารกลางวันแบบปิคนิคโดยชุมชน และพิชิตยอดดอยปุย 1,722 ม. ชมทะเลภูเขาสุดขอบฟ้า และจุดชมวิวดอยสันฟ้าชมพระอาทิตย์ตก และ่ำทานอาหารค่ำ เฟิร์นริมธารรีสอร์ท

วันที่สาม พระธาตุดอยกองมู จากนั้นออกเดินทางไป อ.ปาย ทานอาหารกลางวันร้าน... เที่ยวชมบ้านสันติชล วัดน้ำฮู คอฟฟี่อินเลิฟ สะพานประวัติศาสตร์ และเข้าที่พัก (ทานอาหารค่ำ และช้อปปิ้งถนนคนเดินตามอัธยาศัย)

วันที่สี่ เดินทางกลับเชียงใหม่ ระหว่างทางเที่ยวชม อท.ห้วยน้ำดัง โป่งเดือดป่าแป๋ และทานอาหารกลางวัน จบโปรแกรมส่งที่เชียงใหม่่

หมายเหตุ โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม