ทัวร์เดินป่า รวม 5 วัน 4 คืน

เชียงใหม่ - ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - ถ้ำแก้วโกมล - วัดจองคำและวัดจองกลาง - เดินป่า ท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านน้ำฮู บ้านห้วยกุ้ง - ล่องเรือแม่น้ำปาย - กระเหรี่ยงคอยาว - พระตำหนักปางตอง - บ้านรักไทย - ปางอุ๋ง - ภูโคลน - วัดพระธาตุดอยกองมู - ปาย - บ้านสันติชล - วัดน้ำฮู - คอฟฟี่อินเลิฟ - สะพานประวัติศาสตร์ - ห้วยน้ำดัง - โป่งเดือดป่าแ๋ป๋ - เชียงใหม่ (พักแม่ฮ่องสอน 2 คืน โฮมเสตย์ 1 คืน และ อ.ปาย 1 คืน)

โปรแกรมเดินป่าผสมผสานไฮไลท์ ทุกรายการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน ได้ครบทุกบรรยากาศ สำหรับนักท่องเที่ยวต้องการ ความคุ้มค่าของการเดินทาง

เริ่มต้นจากเชียงใหม่ เที่ยวชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตลอดการเดินทางโดยรอบแม่ฮ่องสอน

วันแรก อท.ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว อาหารกลางวันร้านอินทิรา ถ้ำแก้วโกมล วัดจองคำ-วัดจองกลาง ทานอาหารค่ำร้านใบเฟิร์น และช้อปปิ้งถนนคนเดิน

วันที่สอง จุดชมวิวดอยสันฟ้า ถ้ำน้ำฮูหายใจ จากนั้นเริ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านน้ำฮู เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวกระเหรี่ยง ออกเดินเท้าไปยังน้ำตก และอาหารกลางวันแบบปิคนิคโดยชุมชน จากนั้นลัดเลาะแก่งหินและลำธาร สู่บ้านเล็กในป่าใหญ่ ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยกุ้ง เล่นน้ำ จับปลา ริมลำน้ำแม่สะมาด อาหารค่ำและพักโฮมเสตย์

วันที่สาม ออกเดินเท้าจากบ้านห้วยกุ้ง ลัดเลาะตามลำน้ำแม่สะมาด ด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม ของธรรมชาติบริสุทธิ์ และอาหารกลางวันแบบปิคนิคโดยชุมชน จากนั้นเดินเท้าต่อถึงเขื่อนผาบ่อง อาบน้ำแร่บ่อน้ำร้อนผาบ่อง และเข้าที่พัก ทานอาหารค่ำร้าน... และช้อปปิ้งถนนคนเดิน

วันที่สี่ ล่องเรือน้ำปาย กระเหรี่ยงคอยาว พระตำหนักปางตอง บ้านรักไทย อาหารกลางวันแบบจีนยูนาน ปางอุ๋ง ภูโคลน วัดพระธาตุดอยกองมู อาหารค่ำ เฟิร์นริมธารรีสอร์ท

วันที่สี่ ออกเดินทางไป อ.ปาย อาหารกลางวันร้าน... เที่ยวชมบ้านสันติชล วัดน้ำฮู คอฟฟี่อินเลิฟ สะพานประวัติศาสตร์ และเข้าที่พัก (ทานอาหารค่ำ และช้อปปิ้งถนนคนเดินตามอัธยาศัย)

วันที่ห้า เดินทางกลับเชียงใหม่ ระหว่างทางเที่ยวชม อท.ห้วยน้ำดัง โป่งเดือดป่าแป๋ และทานอาหารกลางวัน จบโปรแกรมส่งที่เชียงใหม่่

หมายเหตุ โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม